اخبار جدید
تبلیغات
استقلال اقتصادی با درآمدهای مالیاتی

استقلال اقتصادی با درآمدهای مالیاتی

مالیات گرداننده چرخ اقتصاد و موثرترین و کوتاه ترین ابزار برای انتقال منابع عمومی به سمت پیشرفت و برقراری عدالت و رفاه اجتماعی است. اغلب کشورهای توسعه ...