اخبار جدید
تبلیغات
با شورای عالی مالیاتی آشنا شوید

با شورای عالی مالیاتی آشنا شوید

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی دارای وظایف مهمی بوده و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد به شمار می...