اخبار جدید
تبلیغات
راه کارهای کاهش فرار مالیاتی

راه کارهای کاهش فرار مالیاتی

عدالت مالیاتی یکی از شاخص هایی است که برقراری و رعایت آن می تواند مودیان را به پرداخت مالیات ترغیب نماید.اما آنچه باعث کم رنگ شدن عدالت مالیاتی می شود...