فرم دادخواست داوری برای تسهیل امور تعاونگران در سایت قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، مرکز داوری اتاق تعاون استان تهران اعلام کرد تعاونگران می توانند برای تسهیل امور نسخه چاپی فرم دادخواست داوری را تهیه و نسبت به تنظیم دادخواست خود اقدام کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم دادخواست داوری