بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در استان تهران حاکی از آن است که این شاخص در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسعود افشین نرخ بیکاری استان تهران در تابستان سال ۹۸ را ۰.۳ درصد بیشتر از متوسط کشور اعلام کرد و اظهار داشت: نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر استان تهران در تابستان ۱۳۹۸برابر ۱۰.۸ درصد اعلام شد که ۰.۳ درصد بیش از این نرخ در کشور است. از آنجا که این نرخ به صورت برآوردی است، بنابراین، با اطمینان ۹۵ درصد می توان گفت بین ۹.۲ تا ۱۲.۳ درصد از جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر(شاغل و بیکار) استان تهران بیکار بوده‌اند.

 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر فعال بودن جمعیت ۱۵ ساله های استان تهران در فعالیت های اقتصادی، تصریح کرد: در تابستان ١٣٩٨، به میزان ۴۳.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند ضمن آنکه این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) به میزان ۰.۱ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی افراد ١۵ ساله و بیش‌تر در کشور ۱.۶ درصد بیشتر و برابر ۴۴.۹ درصد اعلام شده است.

افشین یادآور شد: بر اساس بررسی های به عمل آمده، به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته در زمینه سن ورود به بازار کار در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف حداقل سن ١۵ سال، برای بررسی شاخص‌های کلیدی بازار کار در نظر گرفته شده است که به دلیل تحولات مشابه در کشورمان، از این پس شاخص‌های عمده بازار کار کشور براساس جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر محاسبه و ارائه می شود.

وی تاکید کرد: بررسی نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر فصل تابستان گویای آنست که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال استان تهران بیکار بوده‌اند و با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی این گروه سنی ملاحظه می شود که ۳۹.۸ درصد از جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر استان تهران از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند.