نظام مالیاتی همواره کوشیده تا با تبیین مصارف مالیات مردم نسبت به آثار و نتایج پرداخت مالیات در زندگی خود باور و اعتقاد پیدا کنند هرچند که پذیرش آن پیچیده و دشوار باشد. آنچه اکنون مهم است همکاری تمام دستگاه های ذیربط کشور در این راستاست که منجر به افزایش مشارکت و مساعدت مردم فهیم ایران در پرداخت مالیات می‌شود.

 

خوشبختانه طی سال های اخیر،گرایش به سمت مالیات در برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی کشورمان قابل توجه بوده است بطوری که بودجه سنوات اخیر نشان می دهد سهم عمده ای از درآمدهای دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‏شود. از اینرو، هرچه میزان همراهی و همکاری مردم در پرداخت مالیات بیشتر شود، متناسب با آن، دست دولت برای توسعه آبادانی کشور و ارایه خدمات مطلوب بازتر خواهد شد. از سوی دیگر مشارکت هرچه بیشتر مردم در این زمینه، کمک شایانی جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به منابع نفتی بعنوان سرمایه های نسل آتی می کند.

 

اطلاع رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی همچنین تبیین و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات می شود. آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ها و هزینه های عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر چنین حسی در مردم بوجود آید که گرفتن مالیات به وسیله دولت در راستای ساختن فردایی بهتر برای آنها و فرزندانشان است، آن وقت تمایل و رغبت مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود.

 

توجه روزافزون به اتکا بر درآمدهای پایدار و سالم بالاخص مالیات علاوه بر تامین هزینه های دولت، می‌تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی باشد. مالیات به‌عنوان درآمدی پاک، سالم و اثرگذار در عرصه اقتصادی توسط دولت از درآمدهای شهروندان دریافت و جایگزین درآمدهای نفتی می‌شود تا اقتصاد کشور از تک ‌محصولی بودن و تکیه ‌بر این منبع تمام‌شدنی و تجدید ناپذیر‌‌ رها و به سمت یک منبع پایدار و سالم سوق پیدا کند.

 

بدیهی است که پرداخت مالیات وظیفه‌ای است همگانی بر دوش همه آحاد جامعه تا دولت بتواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند. لذا مادامی‌که پرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه نشده، نمی‌توان انتظار داشت در آینده براحتی این نقش را بپذیرند. سلامت اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم با استقرار نظام مالیاتی قوی و هدفمند است; اما ازآنجاکه یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی به‌جز تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چراکه با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب می‌توان انتظار ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.

 

به‌هرحال، باید این موضوع جا بیفتد که مالیات از پایه‌های مهم اقتصاد کشور محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که پرداخت آن، موجب پی‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدون و دقیق دولت برای پیشبرد امور می‌شود. دولت به کمک مالیات، توانایی تأمین هزینه‌های گوناگون را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات دریافتی، می‌تواند منابع در اختیار خود را بر اساس اولویت‌های موردنظر اختصاص دهد. لذا با ارتقای آگاهی افراد نسبت به‌ضرورت پرداخت مالیات و تبعات جبران‌ناپذیری عدم وصول آن بر اقتصاد کشور، می‌توان حمایت مردم را در پرداخت مالیات افزایش داد. فرهنگ‌سازی مالیاتی و ترغیب مودیان،‌ با شفاف‌سازی مسائل مالیاتی و چگونگی مصرف آن در کشور میسر می‌شود. در حقیقت تغییر نگاه جامعه به مالیات به‌عنوان تأمین‌کننده عمده هزینه‌های عمومی، بدون فرهنگ‌سازی در جامعه امکان‌پذیر نیست.

 

نقش سازنده رسانه ها در تحقق فرهنگ سازی مالیاتی نیز مورد تایید صاحبنظران این حوزه است. فرهنگ سازی مالیاتی نزد مردم مساله ای است که بخشی از آن به جامعه پذیری و تلاش رسانه ای بر می گردد و بخش اعظم آن نیز به تعامل و اعتماد عمومی مربوط است که هردو باید با اهتمام ویژه و توامان صورت گیرد.

 

ختم کلام اینکه نزد صاحب نظران حوزه اقتصادی، مالیات صرفا یک مقوله اقتصادی نیست بلکه یک جنبه اخلاقی و اجتماعی مهم نیز دارد و افکار عمومی به نحوه هزینه کرد مالیات در جامعه و رعایت عدالت مالیاتی توجه ویژه ای دارند و همین نگاه و باور فرهنگی باعث می شود تمکین مالیاتی افزایش یابد و آینده‌ای روشن و اقتصاد بدون اتکا به منابع نفتی و متکی بر درآمد پاک و پایدار مالیاتی میسر شود.

سازمان امور مالیاتی