توسعه بخش تعاون برای توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه  مهم است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون استان تهران، رضادوست دبیر اتاق تعاون تهران با بیان این مطلب گفت: تعاونی ها؛ نهاد و سازمانی مردمی هستند که ساختاری سازمانی دارند و در توسعه اشتغال، درآمدزایی، تربیت نیروی انسانی، جذب سرمایه و رقابت در بازار اقتصادی؛ جایگاه خود را ارتقا داده اند.

به گفته این تعاونگر باید حداقل ۸۰ درصد کل جمعیت بالاتر از ۱۵ سال در تعاونی ها وارد شوند تا تعاونی های کشور به عنوان بازوی اقتصادی کارآمد به تحقق اهداف اقتصاد ملی کمک کنند.

دبیر اتاق تعاون در ادامه به نقش آموزش و مهارت آموزی تعاونگران تاکید و ابراز داشت: مهارت آموزی تعاونگران و آموزش های نوین در عصر حاضر گام نخستی است که این جامعه بزرگ بتوانند نقش خود را در اقتصاد پررنگ تر کنند.

رضادوست در خصوص شکل گیری تعاونی های نسل جدید، خاطرنشان کرد: رقابت سالم و تجارت عادلانه کمک می کند تا تعاونی های نسل جدید هم شکل بگیرند.