به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، اتاق تعاون استان تهران در  روز شنبه ۱۳۹۹٫۸٫۳ تعطیل می باشد و ارائه خدمات این اتاق به تعاونگران از روز دوشنبه ۱۳۹۹٫۸٫۵ آغاز می شود.