به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی، اتاق تعاون استان تهران در  روز چهارشنبه ۱۳۹۹٫۸٫۱۴ تعطیل می باشد و ارائه خدمات این اتاق به تعاونگران از روز شنبه ۱۳۹۹٫۸٫۱۷ آغاز می شود.