اتاق تعاون استان تهران در  روز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تعطیل می باشد و ارائه خدمات این اتاق به تعاونگران از روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ آغاز می شود.