تبلیغات

فرآیند تشکیل تعاونی در یک نگاه

اول  : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل ۷ نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشید . برای دسترسی به سامانه تشکیل و ثب...