مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی دولت ها، امروزه نقش مهمی در اقتصادهای ملی ایفا می کند. امروزه کارکردهای مالیات به قدری برجسته و منحصر به فرد است که می توان این ابزار اقتصادی را به عنوان بازیگر اصلی میادین اقتصادی در نظر گرفت. برای مثال می توان به کارکردهایی همچون کارکرد اقتصادی، کارکرد بودجه ای و کارکرد اجتماعی اشاره کرد. در حقیقت با ابزار مالیات، امکان مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی فراهم می شود؛ امکان رفع مسایل و مشکلات مهمی از قبیل تورم، رکود، بحران های مالی و حتی افزایش نقدینگی که ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است نیز با تکیه بر این ابزار امکان پذیر می شود.

علاوه بر این ها، با بازتوزیع ثروت در جامعه، امکان رفع نابرابری‎های اجتماعی و برقراری عدالت اجتماعی میسر می شود. همچنین با ایجاد پایه های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عایدی سرمایه و پیاده سازی قوانینی از قبیل پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مبادلات اقتصادی بیش از پیش شفاف و امکان غلبه بر اقتصاد پنهان و زیرزمینی برای دولت بوجود می آید.

با اینحال، نظام های مالیاتی برای ایفای نقش ها و کارکردهای متنوع خود، نیازمند مشارکت حداکثری مردم و حمایت همه جانبه ارکان نظام هستند. افزایش تمکین مالیاتی، یکی از مولفه های اساسی برای سنجش میزان مشارکت شهروندان در امر پرداخت مالیات است. تحقیقات گسترده ای که در رابطه با آثار ارتقای فرهنگ مالیاتی در افزایش تمکین مالیاتی و خوداظهاری شهروندان صورت گرفته، بیانگر آن است که توسعه فرهنگ مالیاتی لازمه و پیش شرط افزایش کارآیی، اثربخشی و توانمندسازی نظام مالیاتی است. در حقیقت فرهنگ مالیاتی، یکی از اجزا و عناصر کلیدی فرهنگ عامه یا فرهنگ عمومی می باشد که لازم است همچون سایر مولفه های فرهنگ عمومی، بدان اهمیت داده شود. بدیهی است که در کشوری که فرهنگ عمومی ضعیف است و مردم به هنجار شکنی و قانون گریزی گرایش دارند، امکان توسعه فرهنگ مالیاتی کمرنگ است و برعکس در کشورهایی که مردم به دولت اعتماد داشته و روحیه قانون گرایی و قانون مداری در شهروندان قوی است، توسعه فرهنگ مالیاتی ثمربخش بوده و در نتیجه این کشورها زودتر مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را طی می نمایند.

هدف از توسعه فرهنگ مالیاتی، توسعه چتر مالیاتی و ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان است که در صورت تحقق آن، هزینه های مالیات ستانی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه متولی مالیات و مجری قوانین این حوزه، سیاست های مالیاتی را در حوزه تامین مالی دولت به اجرا در می آورد و این در حالیست که یکی از مهمترین برنامه های تحول نظام مالیاتی و تحقق اهداف و سیاست های آن، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه است.

افزایش شفاف سازی و آگاه سازی عمومی از چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در جامعه و تبیین موارد مصرف مالیات در بخش های مختلف از جمله توسعه زیرساختها، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امنیت و دفاع ملی و رفاه عمومی، همه و همه باعث توسعه فرهنگ مالیاتی، تقویت اعتماد مردم به دستگاه مالیاتی و به دنبال آن کاهش فرار مالیاتی، افزایش تمکین مودیان و نهایتا افزایش درآمدهای مالیاتی می شود.

بدیهی است عموم مردم باید این احساس را داشته باشند که پرداخت مالیات یک تکلیف و وظیفه ملی است و لازمه پیشرفت اقتصادی، آبادانی و عمران و توسعه همه جانبه کشور به شمار می رود. تنها در شرایط اعتماد سازی عمومی و ایجاد فضای شفاف عمومی است که مردم با ابعاد مختلف مقوله مالیات آشنا شده، مزایای پرداخت مالیات و مشارکت در تامین هزینه های عمومی را نسبت به منافع و هزینه های شخصی خود برتری داده و با تمکین به پرداخت مالیات، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را در پیشبرد اهداف و سیاست های کلان اقتصادی یاری می رسانند.